Rëndësia e të mësuarit të gjuhëve të huaja
July 7, 2020
Database Managment Systems me te perdorura ne 2020
July 24, 2020

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore

 

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore është procesi i rekrutimit, selektimit, nxitja e punonjësve, dhënia e orientimit, mundësimi i trajnimeve për zhvillim, vlerësimi i punës së punonjësve, sigurimi i kompensimit dhe përfitimeve, motivimi i punonjësve, mbajtja e marrëdhenieve të duhura me punonjësit dhe sindikatat e tyre, ofrimi i sigurisë së punonjësve, mirëqenia dhe masat e duhura për shëndetin në përputhje me ligjin e punës.

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore përfshin funksionet e menaxhimit si: planifikimin, organizimin, drejtimin dhe kontrollin.

  • Përfshin gjetjen, zhvillimin, mbarëvajtjen e burimeve njerëzore
  • Ndihmon në arritjen e objektivave individualë, organizativë dhe socialë
  • Menaxhimi i Burimeve Njerëzore është një temë multidisiplinare. Përfshin studimin e menaxhimit, psikologjisë, komunikimit, ekonomisë dhe sociologjisë.
  • Nxit punën spirituale dhe atë në grup.
  • Eshtënjë proces i vazhdueshëm.

Departamenti i menaxhimit të burimeve njerëzore në një organizatë trajton të gjitha aspektet e punonjësve dhe ka një sërë funksionesh si planifikimi i burimeve njerëzore, kryerja e analizës së punës, rekrutimet dhe realizimet e intervistave të punës, zgjedhja e burimeve njerëzore, orientimi, trajnimi, dëmshpërblimi, sigurimi i përfitimeve dhe stimulimi, vlerësimi, etj.

Cila është rëndësia e Burimeve Njerëzore?

Pas prodhimit tëçdo produkti ose shërbimi fshihet një mendje njerëzore, përpjekje dhe orë pune. Asnjëprodukt apo shërbim nuk mund të prodhohet pa ndihmën e intelektit njerëzor. Qënia njerëzore ështëburim themelor për bërjen ose strukturimin e gjithçkaje. Dëshira e çdo organizate është të ketë punonjës të aftë dhe kompetent për të bërë organizatën e tyre më të mirën.

Ndër 5 M-të e menaxhimit që janë: Njeriu (Men), Paraja (Money), Makineritë (Machines), Materialet (Materials) dhe Metodat (Methods), MBNJ merret me M e parë pra “Njeriu”. Thuhet se në 5 M-të e menaxhimit, “Njeriu” nuk është lehtë për t´u menaxhuar pasi çdo njeri është ndryshe nga një tjetër dhe ata janë totalisht ndryshe nga 4 M-të e tjera në kuptimin që njerëzit zotërojnë forcën për të menaxhuar M-të e tjera. Ndërsa këto të fundit janë abstrakte dhe si të tilla nuk e kanëfuqinë të mendojnë dhe të vendosin se çfarëështë e mirëpër ta.

Përse e quajmë Menaxhimi i Burimeve Njerëzore?

Njerëzore (Human): I referohet fuqisë punëtore të aftë në një organizatë.

Burime: I referohet disponueshmërisë së kufizuar ose të pakët.

Menaxhim: Referon se si të zgjedhësh dhe të përdorësh sa më mirë burime të tilla të kufizuara në mënyrë që të plotësosh qëllimet dhe objektivat e organizatës.

 

Prandaj, menaxhimi i burimeve njerëzore ka për qëllim përdorimin e duhur të fuqisë punëtore të aftë në dispozicion dhe gjithashtu për të shfrytëzuar me efikasitet burimet njerëzore ekzistuese në organizatë.Shembulli më i mirë në situatën aktuale është industria e ndërtimtarisë e cila është përballur me mungesë serioze të fuqisë punëtore të kualifikuar.

Sot shumë ekspertë pretendojnë se makinat dhe teknologjia po zëvendësojnë burimet njerëzore dhe minimizojnë rolin ose përpjekjen e tyre. Megjithatë, makinat dhe teknologjia janë ndërtuar vetëm nga njerëzit dhe ato duhet të operohen ose të paktën të monitorohen nga njerëzitdhe kjo është arsyeja pse kompanitë janë gjithnjë në kërkim të profesionistëve të talentuar, të aftë dhe të kualifikuar për zhvillimin e vazhdueshëm të organizatës.

“Automatizimi i fabrikave tashmë ka asgjësuar vendet e punës në prodhimin tradicional, dhe rritja e inteligjencës artificiale ka të ngjarë ta shtrijë këtë shkatërrim të punës thellë në klasat e mesme, duke mbetur vetëm rolet më të kujdesshme, krijuese ose mbikëqyrëse.”

-Stephen Hawking (fizikant britanik)

THINK SMART, WORK SMART