Kurs ne Programim C++


Objektivi: Me anë të këtij programi synohet të mesohen njohuritë baze rreth programit C++. Në përfundom cdo individ do të jetë i afte të ndërtojë aplikacione të ndryshme me funksione të ndryshme matematikore e llogaritese si dhe ndërtimin e programeve. Zhvillimi i çështjeve të përfshira në gjuhën e programimit, hartimin dhe zbatimin/implementimin.Zhvillimii njohurive mbi funksionimin, logjikën dhe objektin e orientuar,paradigmat e programimit
Audienca: Të gjithë të interesuarit në thellimin e njourive në programim, në gjuhen C++ si nje gjuhe programimi e nivelit te lartë.Studenteë të teknologjisë së informacionit që gjejnë vështirësi në kuptimin e termave të programimit që trajtohen në lëndët universitare.
TEMAT E TRAJNIMIT:
1. Operatorët Aritmetikë, Deklarimi dhe inicializimi i variablave
2. Veprime aritmetike me variabla. Konstantet
3. If, Else, Switch, While
4. Break, Continue dhe Operatorët logjikë
5. Cikli For dhe Objektet
6. Objektet String & Array
7. Algoritmet, Performanca e vektorëve
8. Funksionet. Parametrat dhe Vlerat e Kthimit
9. Shtrirja. Variablat dhe Konstantet Globale
10. Argumentet Default, Funksionet e Mbingarkuar dhe Inline
11. Pointerat dhe Konstantet
TEST
WORKSHOP PREZANTIMI I PROJEKTIT FINAL
Smart Center është Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.

 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme! EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojë menjëherë për më shumë informacion.

    THINK SMART, WORK SMART