KURSI: MAT LAB
Objektivi:
Objektivi i kursit eshte njohja e studentit me termat e gjuhes se programimit matlab, ndertimi dhe zhvillimi e algoritmeve numerike per zgjidhjen e problemeve te ndryshme algjebrike dhe trashendente, integrimin dhe derivimin numerik te funksioneve qofshin keto te dhene ne trajten analitike apo tabelore, te shkruhen metoda per zgjidhjen e sistemeve te ndryshme lineare dhe jo lineare si dhe zgjidhja e ekuacioneve diferenciale te zakonshme duke paraqitur funksione te gatshme te cilat I ofron matlab-i.
Audienca:
Studentet e drejtuar nga matematika e aplikuar, individe qe kane mbaruar per matematike ose per informatike dhe qe kerkojne te zgjerojne horizontin e dijes se tyre ne lidhje me nje program me nje rendesi dhe zbatin te gjere, programues te rinj qe kerkojne te perforcojne dijet e tyre matematikore.
TEMAT E TRAJNIMIT:
1. Njohuri paraprake ne lidhje me matlabin.
2. Funksionet: veprimet me funksionet.
3. Zgjidhja numerike e ekuacioneve algjebrike dhe trashendente.
4. Interpolimi dhe perafrimi numerik I funksioneve.
5. Interpolimi me polinome pjese-pjese.
6. Integrimi numerik I funksioneve.
7. Analiza numerike matricore.
8. Transformimet matricore.
9. Metoda iterative per zgjidhjen e sistemeve te ekuacioneve lineare.
10. Zgjidhja e problemit te vleres fillestare.
TEST
WORKSHOP - PREZANTIM I PROJEKTIT TE KURSIT
Smart Center është e para dhe e vetme Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme! EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojë menjëherë për më shumë informacion.

    THINK SMART, WORK SMART