Kursi:Matematike( klasa 9) Objektivi:
Te ndihmoje audiencen:
-te zgjidhe situata problemore te nivelit praktik te marra nga pervojat e perbashketa te jetes se perditshme , duke zhvilluar kapacitetin e tij intelektual dhe intuiten krijuese;
-te perdore teknologjine si mjet per te zgjidhur apo verifikuar zgjidhjet ne zhvillimin e koncepteve matematike_te paraqitura keto ne temat e meposhtme.

Audienca:
Ky kurs perfshin nxenes te moshes 14-15 vjecare te cilet pergatiten per provimin e minimatures,nxenes qe kane deshire dhe pasion matematiken te cilet kane kuptuar qe te mesuarit ne Matematike te afteson,shkathteson dhe te ben me te zgjuar per te perballuar tregun e punes.
Temat:
1.Bashkesite dhe veprime me to.
2.Numrat racionale.Fuqite dhe rrenjet.
3. Shprehjet algjebrike.
4.Figurat gjeometrike,rrethi dhe kendet.
5.Numrat thyesore.
6.Numrat dhjetore dhe veprime me ta.
7.Statistike(Paraqitje,perpunim,interpretimdhe diskutim te dhenash)
8.Matja(Gjatesia,masa,vellimi)
9.Ekuacionet,inekuacionet dhe sistemet.
10.Gjeometri ne hapesire,ndertime gjeometrike dhe teorema e Pitagores.
11.Siperfaqja,perimetri dhe vellimi.
12.Formulat.
13.Shnderrimet gjeometrike
14.Vargjet
15.Probabiliteti
16.Grafiket dhe funksioni
17.Thyesat,numrat dhjetore dhe perqindjet.
18.Raporti dhe perpjesetimi
19.Koha dhe njesite e matjes se saj.
20.20 modele testesh.
Kursi:Matematike( klasa 12)
Objektivi:_
Te ndihmoje audiencen:
-te zgjidhe situata problemore te nivelit praktik te marra nga pervojat e perbashketa te jetes se perditshme , duke zhvilluar kapacitetin e tij intelektual dhe intuiten
krijuese;
-te perdore teknologjine si mjet per te zgjidhur apo verifikuar zgjidhjet ne zhvillimin e koncepteve matematike_te paraqitura keto ne temat e meposhtme.
Audienca:
Ky kurs perfshin nxenes te moshes 17-18 vjecare te cilet pergatiten per provimin e matures,nxenes qe kane deshire dhe pasion matematiken te cilet kane kuptuar qe te mesuarit ne Matematike te afteson,shkathteson dhe te ben me te zgjuar per te perballuar tregun e punes.
Temat:
1.Bashkesite numerike.Numri real.
2.Fuqite me eksponenete reale,rrenjet,logaritmet.
3.Shprehjet shkronjore.
4.Kongruenca dhe ngjashmeria e figurave.
5.Siperfaqet dhe perimetrat e figurave plane.
6.Grafiku i funksionit numerik.Progresionet.
7. Ekuacionet,inekuacionet dhe sistemet.
8.Funksionet trigonometrike ne rrethin trigonometrik.
9.Formulat e trigonometrise.Teorema e sinusit dhe kosinusit.
10.Vektoret.
11.Ekuacioni i vijes ne plan.ekuacioni i drejtezes.
12.Plani dhe drejteza ne hapesire.
13.Siperfaqet dhe vellimet e trupave gjeometrike.
14.Limiti i funksionit .Vazhdueshmeria e tij.
15.Derivati i funksionit.Monotonia dhe perkulshmeria e funksionit.
16.Vlera me e madhe dhe me e vogel e funksionit.
17.Integrali i caktuar.Integrali i pacaktuar.
18.Kombinatorika.
19.Probabiliteti dhe statistika.
20. 20 modele testesh.
 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme! EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojë menjëherë për më shumë informacion.

    THINK SMART, WORK SMART