KONKURS WEB DESIGN JUNIOR - SMART CENTER DURRES
Konkurs Web Design Junior
6 Shkurt, 2018

Përshkrim i shkurtër

Alpha Business është program financiar për bizneset e mesme dhe të mëdha. Ky program ndihmon në administrimin e financave, shitjeve, blerjeve dhe gjithë aktivitetit të një biznesi. Ofron shkëmbim të lehtë të të dhënave dhe siguron që të gjithë sektorët (financa, blerja, shitja, prodhimi etj) të punojnë në mënyrë efektive së bashku. Vihet shpejt në punë dhe u përshtatet lehtësisht nevojave të veçanta të bizneseve.

I përshtatshëm për: biznese të mesme dhe të mëdha, me të gjitha llojet e aktiviteteve: tregti, prodhim, ndërtim, shërbim, OJF, OJQ .

Modulet bazë: raporte, kontabiliteti, inventarë, blerje dhe shitje, klientë dhe furnitorë, arka dhe banka, prodhimi, qendrat e kostos, listëpagesat, amortizimi.

Shërbimi i ofruar: instalim, trajnim profesional për përdorimin e programit, asistencë teknike fillestare për të vënë në punë programin dhe konfigurimin e tij sipas kërkesave të përdoruesve, manuale përdorimi dhe video tutoriale pa pagesë.

Funksione kyçe

Regjistron shpejt dhe lehtë dokumentet e përditshme

 • Regjistron shpejt fatura shitje/blerje me një format të thjeshtë, në lek dhe në valutë të huaj, për blerjet/shitjet me doganë, me llogaritje automatike të tvsh-së etj.
 • Likuidon klientët/furnitorët automatikisht nga fatura vetëm me një klikim.
 • Regjistron veprim pas veprimi detyrimin e klientëve duke mbajtur nën kontroll situacionin e tyre.
 • Gjeneron automatikisht raporte gjithëpërfshirëse për shitjet, shpenzimet, marzhin e fitimit etj.
 • Shton artikuj, klientë e furnitorë të rinj gjatë regjistrimit të faturave duke shpejtuar procesin e faturimit.

Administron inventarin

 • Kontrollon lëvizjet e inventarit me mbi 20 raporte të hollësishme, duke i kategorizuar sipas magazinave, furnitorëve, grupimit, për periudha të ndryshme kohore.
 • Regjistron një numër të pakufizuar artikujsh me të dhëna të plota si: kod/kod bar, grupi i artikullit, deri në dy njësi matjeje, niveli i tvsh-së, furnitori, si dhe të dhëna të tjera shtesë si: pesha bruto dhe neto, origjina e mallit etj.
 • Regjistron hyrjet/daljet e artikujve në magazinë, duke plotësuar shpejt, pak fusha, në një format të thjeshtë fletëhyrje/fletëdalje magazine.
 • Importon automatikisht të dhëna masive në program si listë artikujsh me gjendjet e tyre, fletëhyrjet/fletëdaljet në magazinë.

Thjeshtëzon kontabilizimin e dokumenteve

Me Alpha Business kontabilizimi i dokumenteve është i thjeshtë dhe automatik.

 • Raportet e kontabilitetit përmblidhen në një seksion të veçantë, regjistrim për regjistrim si dhe të përmbledhura: Bilanci kontabël, PASH, Cash flow, etj.
 • Punon me planin aktual të llogarive kontabël mbështetur në SKK, i cili përditësohet çdo herë që ka ndryshime në legjislacion.
 • Mund të shtoni, modifikoni apo të fshini llogari kontabël.
 • Përmban skema të gatshme kontabilizimi për pjesën më të madhe të veprimeve: shitje, blerje, arkëtime/pagesa, magazina, si dhe listëpagesa, prodhimi, amortizimi, qendrat e kostos, etj.
 • Punon në disa ndërmarrje njëkohësisht, pa asnjë kufizim apo përplasje të dhënash.
 • Importon automatikisht në program llogaritë kontabël bashkë me gjendjet.

Kontrollon dhe përcakton detyrat e përdoruesve të programit

Administratorët përcaktojnë rolet dhe detyrat e çdo përdoruesi në program:

 • Zgjedh funksionet ku do të kenë të drejta për të regjistruar dokumente, për të korrigjuar apo vetëm për të parë raporte.
 • Zgjedh formatin a dokumentit që dëshiron për secilin përdorues, fushat që do të jenë të plotësuara automatikisht (default) dhe fushat që do të plotësohen manualisht nga përdoruesi.
 • Kontrollon më çdo kohë dokumentet e regjistruar nga çdo përdorues (të cilat arkivohen).

Ndjek ecurinë e biznesit nëpërmjet raportimit

Me modulin e raporteve merrni në çdo kohë një pamje të plotë të aktivitetit tuaj, duke ju ndihmuar të planifikoni vendimet e duhura për ndërmarrjen.

 • Raporte zyrtare: PASH 1, PASH 2, bilanci, rrjedhja e parasë (“cash flow”) etj., me formate të ndryshueshme, sipas nevojës vetjake.
 • Raporte për inventarin, blerjet, shitjet, klientët, furnitorët.
 • Raporte për veprimet me arkat, bankat, kontabilitetin, arketimin, ku të gjitha raportet eksportohen në format Eksel-i.

Ndjek ciklin e plotë të prodhimit të produkteve

Alpha Bussines përmban modulin e prodhimit i cili kontrollon lëndët e para, materialet ndihmëse, dhe të gjithë procesin e prodhimit.

 • Mban të dhëna të plota për përbërësit e produktit të prodhuar (recepturat) si: të dhëna për kodin, deri në dy njësi matjeje, magazinën ku vendosen, përcakton kufijtë minimal dhe maksimal në nivel magazine si dhe të dhëna të tjera për peshën, furnitorin, grupin, origjinën etj.
 • Mban të dhëna të plota për produktin përfundimtar, duke përcaktuar sasitë fikse të recepturave.
 • Regjistron preventivin e prodhimit duke lehtësuar procesin e prodhimit.
 • Merr koston reale të produktit duke reduktuar firot dhe humbjet gjatë prodhimit.
 • Merr raporte të shumta për kontrollin e lëndëve të para dhe konsumit të tyre, për kostot e lëndëve të para, firot, skarcot.

Kontrollon dhe analizon të ardhurat dhe shpenzimet sipas qendrave të kostos

Moduli i qendrave të kostos ofron mbajtjen e kontabilitetit analitik të qendrave të kostos duke bërë shpërndarjen e të ardhurave dhe shpenzimeve, evidentimin dhe krahasimin e performancës së arritur për secilën prej qendrave të kostos.

 • Përmban mjediset për çeljen, konfigurimin dhe pasqyrimin e veprimeve sipas qendrave të kostos.
 • Mundëson zbërthimin e qendrave të kostos në zëra e nënzëra deri në 5 nivele.
 • Automatizon shpërndarjen e shpenzimeve dhe të ardhurave sipas skemës, vlerës, përqindjes e llogarive.
 • Ofron një shumëllojshmëri raportesh informuese, kontrolluese e sinjalizuese.
  • Administron listëpagesat, pagat dhe të dhënat e punonjësve

   Funksioni i listëpagesave në Alpha Business mundëson administrimin e të gjithë komponentëve të burimeve njerëzore që nga rekrutimi i punonjësve deri te llogaritja e pagës neto. Ky është funksioni i duhur për bizneset me një numër relativisht të madh punonjësish.

   • Është ndërtuar në bazë të legjislacionit shqiptar për sigurimet shoqërore & shëndetësore dhe përditësohet automatikisht me çdo ndryshim legjislativ të ndodhur.
   • Regjistron shpejt listëpagesa 15-ditore dhe mujore duke plotësuar pak fusha.
   • Modifikon dhe printon listëpagesat, si dhe ruan historikun e pagave për çdo punonjës.
   • Kontabilizon automatikisht listëpagesat.
   • Gjeneron formatet standarde të raporteve si dhe pasqyra të tjera përmbledhëse për të gjithë punonjësit dhe për secilin në veçanti.

   Kërkesa teknike

   • Program rrjeti;.
   • Instalimi online ose drejtpërdrejt nga CD;.
   • Lidhet me: printerët, peshoret elektronike, lexuesit optikë (skaner), kasat fiskale etj..

   Parametrat e kompjuterit:

   • Sistemi operativ: Windows server 2003/2008;
   • Procesori: Minimumi Dual Core 2GHz, Ram 4 GB, këshillohet 8 GB;
   • Hard Disk: Minimumi 100 GB;
   • Databaza e programit: SQL Server 2008 Enterprise (full), Sql Server 2008 R2 Standard ose Enterprise;

Burimi: IMB

730X106
Smart Center është e para dhe e vetme Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studentëve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.

 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme! EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojmë menjëherë për më shumë informacion.


 
THINK SMART, WORK SMART